Loading...
Sluiten

Artikel 1: Organisator

E.C.K. NV met ondernemingsnummer 0406.949.939 en maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk Albertstrand 509 (hierna genoemd ‘de Organisator’) organiseert lopende van 1 juli 2024 tot en met 30 augustus 2024 de wedstrijd ‘Fantastic Fridays’ (hierna genoemd ‘de Wedstrijd’) die doorgaat in Grand Casino Knokke (hierna genoemd ‘het Casino’). Op de Wedstrijd zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2: Registratie

Deelname aan de Wedstrijd is voorbehouden aan personen die gerechtigd zijn tot toegang tot het Casino. Meer specifiek betreft het personen ouder dan 21 jaar en die zich voorafgaandelijk hebben geregistreerd aan de receptie met hun naam, voornaam en adresgegevens overeenkomstig de gegevens op hun identiteitskaart. Personen geregistreerd op de EPIS-lijst hebben een toegangsverbod tot het Casino en mogen bijgevolg niet deelnemen aan de Wedstrijd. Registraties met valse, onjuiste, onbekende, onvolledige of incompatibele informatie worden niet in aanmerking genomen. De geregistreerde deelnemers geven De Organisator de toestemming om op ieder moment hun contact- en registratiegegevens in te kijken.

Ieder misbruik of valse verklaring leidt onmiddellijk en onherroepelijk tot uitsluiting van deelname aan  de Wedstrijd en De Organisator behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval eventueel een andere winnaar/finalist aan te duiden. Deelname aan de Wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement en/of in de algemene voorwaarden van het Casino (www.grandcasinoknokke.be) zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door De Organisator. Ingeval van manifeste misbruiken, misleiding of (poging tot) bedrog behoudt De Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere Wedstrijden georganiseerd door de Organisator uit te sluiten. Tegen geregistreerde spelers met duplicaten en/of vervalsingen van een winnend deelnameformulier of identificatie, of elk andere vorm van fraude, of onwettelijke handeling kan een (strafrechtelijke) juridische procedure gestart worden. De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Artikel 3: Omschrijving Wedstrijd

Alle gerechtigde bezoekers van het Casino kunnen vanaf 1 juli 2024 deelnemen aan de Wedstrijd. Elke geregistreerde bezoeker aan het Casino, ontvangt voor elk bezoek aan het Casino (maximaal één registratie/bezoek per 24 uur) gratis een persoonlijk deelnameticket die in de daarvoor voorziene urne in het Casino kan gedeponeerd worden. Tijdens  verschillende tussentijdse kwalificatierondes (hierna genoemd ‘Kwalificatierondes’) die doorgaan op onderstaande data, zal reeds een selectie worden gemaakt van finalisten. Deze finalisten dingen mee naar de grote prijs van de Wedstrijd. De finale zal plaatsvinden op 30/08/2024 waarbij 1 deelnemer de Wedstrijd ‘Fantastic Fridays’ (hierna genoemd de ‘Finale’) zal winnen.

Artikel 4: Duur

De Wedstrijd gaat van start op 1 juli 2024 vanaf 09u00 en eindigt op 30 augustus 2024 om 23u59.

Tijdens de Wedstrijd vinden er Kwalificatierondes plaats op vrijdag vanaf 20u00 op de volgende data: 5/12/19/26 juli 2024 – 2/9/16/23/30 augustus  – we selecteren 10 finalisten per kwalificatieronde 2 finalisten elk uur.

De finale vindt plaats op vrijdag 30 augustus 2024, vanaf 00u00 voorafgaand aan een kwalificatieronde.. De volledige finale zal onder toezicht geschieden van een gerechtsdeurwaarder.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de hierboven vermelde data te wijzigen of uit te stellen voor om het even welke reden.

Artikel 5: Deelname en verloop

Artikel 5.1: De Kwalificatierondes

Deelname aan de Wedstrijd staat open voor alle personen die gerechtigd zijn tot toegang tot het Casino en die de minimumleeftijd van 21 jaar overschrijden, met uitzondering van werknemers van de Groep Napoleon Games en verbonden ondernemingen, personen geregistreerd op de EPIS-lijst.

Deelname aan de Wedstrijd is enkel mogelijk na registratie conform de wettelijke voorwaarden aan de receptie van het Casino. Per eerste registratie per dag ontvangt een deelnemer een persoonlijk deelnameticket. De deelnametickets zijn voorbehouden voor de bezoekers in het Casino tijdens de looptijd van de Wedstrijd. Deelnametickets kunnen niet aangekocht worden, zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Ingeval van vermoeden van onrechtmatige verkrijging van deelnametickets, behoudt de Organisator zicht het recht voor te beslissen om de deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd.

Elke eerste, tweede, derde en vierde vrijdag van de maand vindt een Kwalificatieronde plaats in het Casino. Alle data van de Kwalificatierondes zijn opgenomen onder Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden. De deelnemers dienen steeds verplicht fysiek aanwezig te zijn in het Casino op het ogenblik van de kwalificatie. Er worden 12 finalisten per Kwalificatieronde geselecteerd die een ticket voor de Finale in ontvangst mogen nemen.

De finalisten worden bepaald op basis van lottrekking. Enkel indien en voor zover de winnaar fysiek aanwezig is op de bovenvermelde data en onderstaand uur maakt hij/zij kans op het finaleticket. Een bewijs van fysieke aanwezigheid zal worden gevraagd via een identiteitskaart als enig geldig identificatiemiddel. Wie niet fysiek aanwezig is, maakt geen kans op de prijs. Er kunnen geenszins volmachten aan derden verleend worden indien de Deelnemer niet aanwezig kan zijn. Bij discussie kan de casinodirecteur of de plaatsvervangende verantwoordelijke de eindbeslissing nemen.

De deelnametickets zijn enkel geldig voor de eerstvolgende kwalificatieronde. Na de kwalificatieronde start een nieuwe mogelijkheid deel te nemen aan een volgende kwalificatieronde. De deelnametickets doen één keer mee aan de kwalificatieronde.

Verloop en prijzen van de kwalificatieronde:

20h00: winnaar 1-2: ticket voor de finale  + prijs uit de etalage

21h00: winnaar 3-4 : ticket voor de finale  + prijs uit de etalage

22h00: winnaar 5-6: ticket voor de finale  + prijs uit de etalage

23h00: winnaar 7-8: ticket voor de finale  + prijs uit de etalage

24h00: winnaar 9-10: ticket voor de finale  + prijs uit de etalage

Deelnemer kan gedurende de volledige wedstrijdperiode slechts één keer finalist worden en een etalageprijs (prijs zoals boven vernoemd + ticket Finale) in ontvangst nemen. Het is dus niet mogelijk om op één avond of verschillende avonden meerdere prijzen te winnen. Indien een persoon een 2e keer wordt vernoemd dan vervalt de prijs/finaleticket en wordt een nieuw finalist bepaald.

De deelnemer moet fysiek  (te bewijzen aan de hand van de voorlegging van de geldige identiteitskaart) aanwezig zijn in het Casino om finalist te worden.

Het recht op de prijs vervalt na drie afroepingen van de naam van de deelnemer op een kwalificatieronde.

De gekwalificeerde finalisten, 10 in totaal per Kwalificatieronde, ontvangen een ticket voor de Finale die plaatsvindt op vrijdag 30 augustus 2024. De Organisator houdt een nauwkeurige lijst bij van alle winnaars per Kwalificatieronde.

Artikel 5.2: Finale

De Finale van de Wedstrijd gaat door op vrijdag 30 augustus 2024 in het Casino.

Alle gekwalificeerde deelnemers van de kwalificatierondes (90 in totaal) nemen deel aan de Finale. Om deel te nemen op vrijdag 30 augustus 2024 moeten de finalisten fysiek aanwezig zijn in het Casino voorzien van een persoonlijk identificatiebewijs. Er is geen mogelijkheid om een volmacht te verlenen aan een derde.

Een gerechtsdeurwaarder zal aanwezig zijn tijdens de Finale om ervoor te zorgen dat alles correct en onpartijdig verloopt.

De Finale start omstreeks 24u00. Aan de hand van verschillende afvalrondes wordt de winnaar van de Finale bekendgemaakt omstreeks 24u00. Het reglement en verloop voor de finale zal de avond van de finale mondeling worden toegelicht.

De uiteindelijke winnaar wint op die avond een Fiat 500.

Artikel 6: De prijs

De hoofdprijs van de Wedstrijd is een basismodel van een Fiat 500 ter waarde van € 36.000 incl. BTW. Op dit basismodel zijn geen opties aanwezig.

De fiat 500 wordt inclusief BTW geschonken aan de winnaar. De winnaar kan ook kiezen voor een geldelijk bedrag ter waarde van €30.000.

De Fiat 500 die wordt tentoon gesteld voor het Casino zal niet de uiteindelijk te winnen Fiat 500 zijn. De tentoongestelde Fiat 500 is een showmodel ter beschikking gesteld door Bariseau Mottrie en kan mogelijks op geregelde tijdstippen vervangen worden door een ander model gedurende de looptijd van de Wedstrijd. Een basismodel zoals hierboven beschreven zal aan de winnaar worden aangeboden bij Bariseau Mottrie.

Tijdens de Finale worden er naast de hoofdprijs (Fiat 500) ook 9 andere hoofdprijzen uitgedeeld.

Artikel 7: Onkosten

Alle onkosten van de deelnemers die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de Wedstrijd worden uitsluitend en volledig gedragen door de deelnemers zelf. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de terugbetaling van dergelijke onkosten.

Alle eventuele kosten die zich stellen van zodra de winnaar bekend is en de Fiat 500 in ontvangst heeft genomen (voorbeelden zijn de verplichte verzekering, de inschrijving van de wagen, etc.) vallen uitsluitend ten laste van de winnaar van de Wedstrijd. De BTW is ten koste van de organisator.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, morele of materiële schade die voortvloeit uit de deelname aan of de uitsluiting van de Wedstrijd. Zo kan de Organisator in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het feit dat deelnemers zich geregistreerd hebben op basis van valse, onjuiste, verborgen, onvolledige of incompatibele informatie. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de informatie die door de deelnemers wordt aangeleverd en evenmin voor hun eventueel onrechtmatig gebruik daarvan.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor internetstoringen, verbroken verbindingen, verhinderde toegang tot sociale media, verbindingsmoeilijkheden, problemen met beeldmateriaal of serverfouten. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partners m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijzen. De Organisator zal niet verplicht zijn, indien de leverancier (Bariseau Mottrie) in gebreke blijft te overhandigen, een andere prijs te verstrekken.

Indien de Organisator genoodzaakt zou zijn om de Wedstrijd aan te passen of te annuleren, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 9: Overmacht

Noch de Organisator noch enige andere persoon of entiteit die betrokken is bij de organisatie van de Wedstrijd kan aansprakelijk worden gesteld indien een deel van de Wedstrijd gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd moet worden als gevolg van buitengewone omstandigheden of omstandigheden buiten haar controle.

Artikel 10: Schade

De deelnemers zullen de Organisator vergoeden voor alle directe of indirecte schade die eventueel voortvloeit uit hun fout of nalatigheid in verband met hun registratie voor en deelname aan de Wedstrijd. Dit geldt ook voor enige schade toegebracht aan het showmodel die vooraan het Casino staat.

Artikel 11: Privacy

De Organisator hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die wordt meegedeeld vertrouwelijk wordt behandeld. De Organisatie stelt zich middels huidige “Algemene voorwaarden” in regel met GDPR (ofwel: de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens).

De Organisator treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor De Wedstrijd, alsook haar klantenadministratie, en de verwerking in de verdere commercialisering van haar producten (direct marketing).

Enkel het email-adres van elke geregistreerde speler wordt opgenomen in het nieuwsbrief-systeem van De Organisator, bij ontvangst van een nieuwsbrief kan de geadresseerde zich steeds uitschrijven.

Vragen over ons privacy beleid (https://www.grandcasinoknokke.be/nl/privacy-policy/) of het uitoefenen van de rechten over uw persoonsgegevens, kan U steeds contact opnemen via  email op  [email protected] of per brief ter attentie van DPO, Korte Keppestraat 23/6, 9320 Erembodegem, België.

Voor meer informatie omtrent GDPR, gelieve contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, tel. 02/274.48.00 – fax. 02/274.48.35 en e-mail: [email protected].

De deelnemers stemmen ermee in dat hun contactgegevens en registratie-informatie op gelijk welk moment volledig gecontroleerd kan worden. Elke valse verklaring hieromtrent leidt tot de onmiddellijke uitsluiting van De Wedstrijd. Iedere deelnemer verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan dat zijn persoonsgegevens door De Organisator kunnen aangewend worden voor marketingdoeleinden van Napoleon Games. De winnaar(s) gaan akkoord met het in beeld komen op communicatiekanalen van De Organisator en de commerciële partner, in name Bariseau Mottrie.

Artikel 12: Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van de Wedstrijd zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van de Organisator en doen geenszins afbreuk aan deze voorwaarden.

Door het registreren voor en deelnemen aan de Wedstrijd gaat elke deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deelnemers die deze Algemene Voorwaarden of de rechten van de Organisator of van derde partijen schenden, worden onmiddellijk uitgesloten van de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde de prijs, deze Algemene Voorwaarden en andere regels in verband met de Wedstrijd te wijzigen. Het registreren voor of deelnemen aan de Wedstrijd schept geen rechten van welke aard ook.

Huidige versie van de algemene voorwaarden vervangt alle voorgaande versies van toepassing op deze wedstrijd.