Loading...
Sluiten

WAAROM HET BELANGRIJK IS OM DEZE INFORMATIE TE LEZEN

Wij, Grand Casino Knokke & Grand Casino Middelkerke,  zijn E.C.K. NV, een Naamloze Vennootschap, gevestigd te Zeedijk-Albertstrand 509- 8300 Knokke-Heist , met ondernemingsnummer 0406-949-939.

E.C.K. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 509, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0406.949.939. E.C.K. NV is houder van een vergunning A naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een inrichting Klasse I en een aanvullende vergunning A+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van (casino-)kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.

We raden aan om deze informatie aandachtig te lezen. Deze Privacy policy beschrijft de doelen voor dewelke Grand Casino Knokke & Grand Casino Middelkerke je persoonsgegevens gebruiken en bevat informatie over jouw rechten inzake gegevensbescherming en hoe je die kan uitoefenen.

We kunnen aanpassingen doorvoeren aan deze Privacy statement. De meest recente versie is steeds beschikbaar op enerzijds https://www.grandcasinoknokke.be/privacy-policy/ en/of https://www.grandcasinomiddelkerke.be/nl/privacy-policy/ anderzijds. We zullen je informeren over alle substantiële wijzigingen via onze websites.

We verwerken je persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere aanvullende wetten en regelgevingen. Je kan meer informatie vinden over de Belgische regelgeving inzake gegevensbescherming op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacy Commissie): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Grand Casino Knokke & Grand Casino Middelkerke ageren als een verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat wij, alleen of samen met andere verwerkingsverantwoordelijken (bijvoorbeeld de andere juridische entiteiten die deel uitmaken van de Napoleon Games Group), bepalen voor welke doeleinden en op welke manier je persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

VERDUIDELIJKING VAN BETEKENISVOLLE TERMEN

– Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt in deze de speelzalen zoals gedefinieerd in het  Toepassingsgebied.

– Betrokkene: u of een andere natuurlijke persoon waarvan de speelzalen persoonsgegevens verzamelt.

– Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt geacht “identificeerbaar” te zijn indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

– Verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen, combineren, beperken, wissen en/of vernietigen van uw persoonsgegevens.

– Verwerker: elke natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonsgegevens namens ons en in opdracht van ons verwerkt.

JE RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

JE KAN JE PERSOONSGEGEVENS INKIJKEN

Indien je wilt nagaan welke persoonsgegevens wij van je bezitten, laat het ons dan weten. Een deel van deze gegevens kan je zelf inkijken aan de receptie in onze casino’s. Stuur ons een aanvraag, indien je een meer gedetailleerd overzicht wenst. (zie puntje “Hoe kan je je rechten uitoefenen”)

JE KAN JE PERSOONSGEGEVENS CORRIGEREN

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens niet (langer) correct zijn. Je kunt bepaalde gegevens meteen laten wijzigen aan de receptie in onze casino’s. Stuur ons een aanvraag, wanneer je van mening bent dat andere persoonsgegevens dienen te worden gecorrigeerd of aangevuld. (zie puntje “Hoe kan je je rechten uitoefenen”)

JE KAN ONS VRAGEN OM JE PERSOONSGEGEVENS TE VERWIJDEREN

Je kan ons vragen om de persoonsgegevens die we over jou verzameld hebben, te verwijderen. Echter, sommige gegevens dienen we bij te houden omwille van wettelijke en/of contractuele verplichtingen. (zie puntje “Hoe kan je je rechten uitoefenen”)

JE KAN BEZWAAR AANTEKENEN TEGEN HET VERWERKEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS VOOR BEPAALDE DOELEINDEN

Wanneer je niet akkoord gaat met de manier waarop wij ons gerechtvaardigd belang inroepen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, dan kan je hiertegen bezwaar aantekenen. Bezwaren zullen gerespecteerd worden, tenzij er dwingende redenen bestaan om dit niet te doen (bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens gebruiken voor het bestrijden van fraude). (zie puntje “Hoe kan je je rechten uitoefenen”)

JE KAN VRAGEN OM JE PERSOONSGEGEVENS TE LATEN OVERDRAGEN NAAR EEN ANDERE ONDERNEMING

Je hebt het recht om persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt bezorgd, te laten overdragen naar jezelf of een andere onderneming. De gegevensbeschermingsreguleringen voorzien echter in een aantal beperkingen inzake het uitoefenen van dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle persoonsgegevens. (zie puntje “Hoe kan je je rechten uitoefenen”)

HOE KAN JE JE RECHTEN UITOEFENEN

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, vragen we jou om een aanvraagformulier in te vullen, dewelke je kunt terugvinden aan de receptie in onze casino’s.

Je kan ook steeds een aanvraag per mail sturen naar [email protected]. Deze aanvraag dient ten minste de elementen te bevatten zoals bepaald in onderstaande tabel. Deze elementen kunnen verschillen naargelang het recht dat je wenst uit te oefenen.

We zullen je identiteit bevragen om ervoor te zorgen dat je rechten enkel kunnen worden uitgeoefend door jou. We zullen je daarom vragen om ons een geldig identiteitsbewijs voor te leggen.

Recht dat ik wil uitoefenen Hoe Indien via mail: wat dient de aanvraag te bevatten?
Ik wil mijn persoonsgegevens INKIJKEN –  Receptie (rechtstreekse inzage of invullen aanvraagformulier)– Verstuur een aanvraag naar  [email protected] Titel van de aanvraag: INKIJKEN
Inhoud: kopie ID kaart, voorkant en bewijs van woonst (bv. Kopie factuur telefoon)
Ik wil mijn persoonsgegevens CORRIGEREN –  Receptie (rechtstreekse inzage of invullen aanvraagformulier)–  Verstuur een aanvraag naar  [email protected] Titel van de aanvraag: CORRIGEREN
Inhoud: kopie ID kaart, voorkant en bewijs van woonst (bv. Kopie factuur telefoon)
Ik wil mijn persoonsgegevens VERWIJDEREN –  Invullen aanvraagformulier aan de receptie–  Verstuur een aanvraag naar  [email protected] Titel van de aanvraag: VERWIJDEREN
Inhoud: kopie ID kaart, voorkant en bewijs van woonst (bv. Kopie factuur telefoon)
Ik wil BEZWAAR aantekenen tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens –  Invullen aanvraagformulier aan de receptie–  Verstuur een aanvraag naar  [email protected] Titel van de aanvraag:: BEZWAAR
Inhoud:

–  kopie ID kaart, voorkant en bewijs van woonst (bv. Kopie factuur telefoon)

–  Activiteit waarvoor je wilt dat je persoonsgegevens niet (langer) gebruikt worden

Ik wil mijn persoonsgegevens OVERDRAGEN –  Invullen aanvraagformulier aan de receptie–  Verstuur een aanvraag naar  [email protected] Titel van de aanvraag: OVERDRAGEN
Inhoud:

–  kopie ID kaart, voorkant en bewijs van woonst (bv. Kopie factuur telefoon)

–  Details van de derde partij naar waar je je persoonsgegevens wil laten overdragen

Indien je een vraag hebt over ons Privacy beleid of een klacht wil neerleggen inzake het uitoefenen van je rechten, dan vragen we je om een email te sturen naar onze Functionaris voor gegevensbescherming ([email protected]) of een brief te richten ter attentie van DPO, Korte Keppestraat 23/6, 9320 Erembodegem.

Indien je meer informatie wenst te ontvangen of indien je niet akkoord gaat met onze standpunten, dan kan je je richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Daar kan je ook klachten indienen.

In sommige gevallen kan je ook je rechten rechtstreeks tegenover derde partijen uitoefenen. Dit is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de persoonsgegevens die worden bijgehouden in de databanken van de Belgische Kansspelcommissie (www.gamingcommission.be), zoals bijvoorbeeld de EPIS lijst.

WAAROM WE JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De AVG laat ons toe om je persoonsgegevens voor een aantal redenen te verwerken. Deze worden onderverdeeld in drie categorieën:

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

We zijn gehouden om ons te conformeren met enkele wetten en regelgevingen dewelke de verwerking van je persoonsgegevens opleggen. Onderstaande kan je de belangrijkste terugvinden:

 • Kansspel wetgeving

We worden gehouden om de persoonlijke identificatie gegevens van al onze spelers te verzamelen en bij te houden. We zijn tevens verplicht deze over te dragen naar de Belgische Kansspelcommissie (www.gamingcommission.be). We worden daarnaast ook gehouden om videobewaking uit te voeren in onze casino’s. De beelden hiervan dienen bewaard te worden voor 56 dagen.

 • Anti-witwas wetgeving

Operatoren van kansspelen dienen alle middelen in te zetten om het witwassen van geld en financieren van terrorisme te voorkomen. In dat kader zullen we je persoonlijke identificatie gegevens verifiëren en bewaren. Wij zijn gehouden om elke verdachte transactie te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (www.cfi.be).

De categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zijn:

 • Naam en achternaam zoals vermeld op de ID-kaart;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Nationaliteit;
 • Kopie van de ID-kaart;
 • Adres;
 • Beroep;
 • Foto/video;
 • Handtekening
 • (Gegevens voor de) EPIS-verificatie.

Let op: het verstrekken van bovengenoemde informatie is een wettelijke verplichting.  Zonder deze informatie kunnen wij u geen toegang geven.  Bovendien, in het geval dat de EPIS-verificatie die we ontvangen van de Gaming Commission u uitsluit van de mogelijkheid om te gokken, zijn we wettelijk verplicht om u de toegang te weigeren.  Deze beslissing wordt op een geautomatiseerde manier genomen en kan niet ongedaan worden gemaakt door menselijke interactie.

CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

Om klant te worden bij Grand Casino Knokke & Grand Casino Middelkerke dien je een spelersaccount te creëren aan de receptie van één van onze casino’s en onze Algemene Voorwaarden te accepteren. Dit betekent dat je een contractuele relatie aangaat met E.C.K. NV. Teneinde ons toe laten onze contractuele verplichtingen uit te voeren, is het mogelijk dat je persoonlijke identificatie gegevens en transactionele gegevens gebruikt worden. Dit om onder andere te kunnen beantwoorden aan eventuele vragen (via onze klantendienst) of klachten die je ons zou stellen. Dit betekent dat je persoonsgegevens worden gedeeld met de interne departementen en de externe derde partijen die deze vragen en klachten mee helpen afhandelen.

GERECHTVAARDIGD BELANG

We dragen als commerciële onderneming volgende visie uit: “een plaats innemen in de gereguleerde goksector en onze merkwaarde verhogen door onze spelers voorop te plaatsen binnen onze producten, diensten en de bedrijfscultuur”. Om dit te kunnen verwezenlijken hebben we een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te gebruiken. De impact op je privacy blijft daarbij te allen tijde in proportie met de belangen van onze onderneming. Onderstaande kan je een overzicht terugvinden van de categorieën van activiteiten waarvoor we je persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigd belang gebruiken. Je kan je recht op bezwaar aantekenen, indien je niet akkoord gaat met het gebruik van je persoonsgegevens voor (een van) deze activiteiten.

 • Onze diensten verbeteren

Oproepen naar onze klantendienst en vragen gesteld via de receptie van onze casino’s worden opgenomen of bijgehouden en gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

We voeren geregeld enquêtes uit voor het bevragen van ervaringen met betrekking tot onze diensten. Deelname hieraan is niet verplicht. Indien je deelneemt, dan worden de verzamelde gegevens bewaard en gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

 • Bestrijden van fraude en interne inbreuken

Persoonlijke identificatie gegevens en transactionele gegevens kunnen gebruikt worden voor het voorkomen, detecteren en onderzoeken van fraude. Het is in het belang van zowel Grand Casino Knokke & Grand Casino Middelkerke en hun klanten dat werkingsmiddelen beschermd worden tegen misbruik. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde partijen die ons helpen bij het bestrijden van fraude.

DIRECT MARKETING[1]

Als onderdeel van het optimaliseren van je gebruikerservaring, zullen we je voorzien van interessante informatie over ons producten en diensten via algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven.

We zullen zal je ook voorzien van algemene en gepersonaliseerde aanbiedingen (bijvoorbeeld gepersonaliseerde promoties).

Teneinde dit te kunnen doen, zullen we je persoonlijke identificatie gegevens en eventuele transactionele gegevens gebruiken.

Je zult deze nieuwsbrieven en aanbiedingen via email, telefonisch en per post ontvangen.

Je kunt gemakkelijk afmelden (of opnieuw aanmelden) op het ontvangen van alle vormen van direct marketing door dit te vragen aan de receptie van onze casino’s of door een mail te sturen naar [email protected] (zie onderdeel “Je rechten inzake gegevensbescherming” van deze Privacy policy).

OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan of toegankelijk zijn voor externe dienstverleners waarmee NAPOLEON GAMES samenwerkt om haar diensten aan u te leveren.  NAPOLEON GAMES zorgt ervoor dat de nodige overeenkomsten worden gesloten met dergelijke externe dienstverleners om het veilige, respectvolle en voorzichtige beheer en de administratie van uw persoonlijke gegevens door de derde partij te garanderen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan derden of organisaties in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van NAPOLEON GAMES (bijvoorbeeld doorgifte aan de Belgische Kansspelcommissie of de Financiële Inlichtingendienst) of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Binnen onze organisatie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan verschillende afdelingen indien dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.  Wij zorgen ervoor dat al onze medewerkers en agenten gebonden zijn aan strenge contractuele verplichtingen om de bescherming van uw persoonsgegevens te allen tijde te waarborgen.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor onze interne afdelingen of voor derden die toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDE LANDEN

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven of bekendgemaakt aan verwerkers of verantwoordelijken voor de verwerking in derde landen voor zover wij daartoe wettelijk bevoegd zijn.

Voor zover een dergelijke openbaarmaking of doorgifte noodzakelijk is, zullen wij passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in aanzienlijke mate worden beschermd en dat elke openbaarmaking of doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER op een wettige en legitieme wijze plaatsvindt. Indien een openbaarmaking of doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat dit land geen gelijkwaardig niveau van bescherming van de persoonsgegevens handhaaft, is een dergelijke openbaarmaking of doorgifte altijd onderworpen aan contractuele of andere wettelijk bindende instrumenten die onder de voorwaarden voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vallen, zoals de goedgekeurde standaardvoorwaarden en bepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde als strikt vertrouwelijk behandeld.

OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in principe slechts zolang als nodig is voor het beoogde doel van de gegevensverzameling of zolang als wettelijk vereist is.

Indien er geen wettelijke verplichting bestaat om uw persoonlijke gegevens te bewaren, worden uw persoonlijke gegevens routinematig gewist zodra het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld, is bereikt.  Houd er echter rekening mee dat wij rekening moeten houden met een aantal (wettelijke) bewaartermijnen die ons kunnen verplichten om uw persoonsgegevens te blijven opslaan, ook nadat het beoogde doel van de gegevensverzameling is bereikt.

In overeenstemming met onze wettelijke bewaarplicht moeten de meeste van uw persoonlijke gegevens door ons worden bewaard voor een periode van 10 jaar na het einde van onze klantrelatie met u.

Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens opslaan als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als een dergelijke opslag noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken. In dit laatste geval kunnen bepaalde persoonsgegevens worden gebruikt voor bewijsdoeleinden.

MEER INFORMATIE, VRAGEN OF KLACHTEN?

Als u een vraag heeft over onze privacyverklaring of een klacht over de manier waarop NAPOLEON GAMES uw persoonlijke gegevens verwerkt, kunt u daarnaar handelen:

 • een e-mail te sturen naar onze Data Protection Officer via DPO[at]napoleongames.be; of
 • het schrijven van een brief aan de DPO van Napoleon Games, Korte Keppestraat 23/6, 9320 Aalst, België.

U hebt ook het recht om uw klacht te richten tot het Belgisch Agentschap voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Belgisch Agentschap voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.dataprotectionauthority.be.

[1] Dit is een verwerkingsactiviteit die uitgeoefend wordt als gerechtvaardigd belang van Grand Casino Knokke & Grand Casino Middelkerke, maar voor dewelke de “opt-out” mogelijkheid gemakkelijk en ten alle tijde door de klant zelf kan worden uitgeoefend.